กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/483
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจันทร์ชลี มาพุทธ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:51Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:51Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/483
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบของครูในฝันในมุมมองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี จำนวน 170 คน ปีการศึกษา 2547 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ ประกอบด้วยรูปแบบครูในฝัน 5 ด้าน รวม 60 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยการใช้การวิเคราะห์ t-test และความแปรปรวนทางเดียวง (One-way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบครูในฝัน: มุมมองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปีมีความคิดเห็นอย่าในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านมุ่งมั่นพัฒนา ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นรูปแบบครูในฝันตามมุมมองของนักศึกษาจำแนกตามเพศและสาขาการสอนพบว่าระดับความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยบูรพา พุทธศักราช 2548en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectครูth_TH
dc.subjectบุคลากรทางการศึกษาth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleรูปแบบครูในฝัน : มุมมองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปีth_TH
dc.title.alternativeModel of smart teacher : five years curriculum students perspective in faculty of educationen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2548
dc.description.abstractalternativeThe objective of this research were to study and to compare the model of smart teacher : five years curriculum students’ perspective in faculty of Education. The sample of this study consisted of 170 five years curriculum in Education Faculty, Burapha University in academic year 2004 by stratified random sampling methods. The data collection instrument was a five level rating scale questionnaire. The content of the questionnaire consisted of 60 items in 5 aspects . The statistics used in the data analysis were the arithmetic mean, the standard deviation, the hypothesis test by t-teat and one way analysis of variance (F-test) The results revealed that : the model of smart teacher students, perspective five years curriculum of Education Faculty were at the academic aspects, determination in development and moral and code of ethics .Level of views comparisons on the model of smart teacher: five year curriculum students, perspective in faculty of Education as perceived by students, when classified by sex and field of subjects, as a whole and in each dimension was non-significantly different.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น