กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4614
ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์และนวัตกรรม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Strategy and innovation
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกวิทย์ มณีธร
เขมมารี รักษ์ชูชีพ
จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
พูนศักดิ์ แสงสันต์
นัยนา รัตนสุวรรณชาติ
คำสำคัญ: การบริหารองค์การ
การพัฒนาองค์การ
องค์การ
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ความสามารถพื้นฐานที่กำหนดให้องคก์รอยู่รอดและมีความเจริญเติบโตในระยะยาว stalk et al. (1992) กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการแข่งขันอยู่บนพื้นฐานของหลักการ 4 ข้อ คือ 1. กลยุทธ์ขององค์การไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือตลาด แต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางธุรกิจ 2. ความสำเร็จในการแข่งขันขึ้นอยู่กับกระบวนการหลักขององค์การ ในเรื่องของความสามารถทางกลยุทธ์ในการจัดเตรียมมูลค่าให้กับลูกค้า 3. องค์การสร้างความสามรถโดยใช้กลยุทธ์ในการลงทุนทางด้าน Business Units (SBUs) 4. ความสามารถในการบริหารงานข้ามหน้าที่ คือมีความสามารถในการทำกลยุทธ์ทุก ๆ หน้าที่ ของผู้บริหารระดับสูง (CEO) กลยุทธ์ทั่วไปสำหรับนวัตกรรม (Generic strategies for innovation) ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของทฤษฏีการไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขันซึ่งให้ความสนใจไปยังผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) กลยุทธ์ให้ความสนใจไปยังสินค้า ตลาด และกลุ่มเป้าหมาย (Product-market-focussed strategies) 2) กลยุทธ์โอกาส ความเสี่ยงกลุ่มเป้าหมาย (Opportunity-risk-focussed strategies) กลยุทธ์กลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความเสี่ยงและแนวโน้มของอนาคตองค์การ Miles and Snow’s (1978) จำแนกประเภทกลยุทธ์นี้ออกเป็น 4 ประเภท คือ 2.1)องค์การที่มีความคิดก้าวหน้า (Prospectors) 2.2) องค์การที่มีความคิดในการวิเคราะห์ต่าง ๆ (Analysers) 2.3) องค์การที่มีความคิดในการปกป้องตนเอง (Defenders) 2.4) องค์การที่มีความคิดเฉื่อยชา (Reactors) และ 3) กลยุทธ์เวลาอุตสาหกรรมและในความในใจไปยังคู่แข่ง Time-based (Industry-and competitor-focussed) strategies
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4614
ISSN: 1906-506X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
politic13n3p277-290.pdf429.84 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น