กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4614
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเอกวิทย์ มณีธร-
dc.contributor.authorเขมมารี รักษ์ชูชีพ-
dc.contributor.authorจิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์-
dc.contributor.authorศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี-
dc.contributor.authorพูนศักดิ์ แสงสันต์-
dc.contributor.authorนัยนา รัตนสุวรรณชาติ-
dc.date.accessioned2022-08-05T09:05:47Z-
dc.date.available2022-08-05T09:05:47Z-
dc.date.issued2564-
dc.identifier.issn1906-506X-
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4614-
dc.description.abstractความสามารถพื้นฐานที่กำหนดให้องคก์รอยู่รอดและมีความเจริญเติบโตในระยะยาว stalk et al. (1992) กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการแข่งขันอยู่บนพื้นฐานของหลักการ 4 ข้อ คือ 1. กลยุทธ์ขององค์การไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือตลาด แต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางธุรกิจ 2. ความสำเร็จในการแข่งขันขึ้นอยู่กับกระบวนการหลักขององค์การ ในเรื่องของความสามารถทางกลยุทธ์ในการจัดเตรียมมูลค่าให้กับลูกค้า 3. องค์การสร้างความสามรถโดยใช้กลยุทธ์ในการลงทุนทางด้าน Business Units (SBUs) 4. ความสามารถในการบริหารงานข้ามหน้าที่ คือมีความสามารถในการทำกลยุทธ์ทุก ๆ หน้าที่ ของผู้บริหารระดับสูง (CEO) กลยุทธ์ทั่วไปสำหรับนวัตกรรม (Generic strategies for innovation) ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของทฤษฏีการไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขันซึ่งให้ความสนใจไปยังผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) กลยุทธ์ให้ความสนใจไปยังสินค้า ตลาด และกลุ่มเป้าหมาย (Product-market-focussed strategies) 2) กลยุทธ์โอกาส ความเสี่ยงกลุ่มเป้าหมาย (Opportunity-risk-focussed strategies) กลยุทธ์กลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความเสี่ยงและแนวโน้มของอนาคตองค์การ Miles and Snow’s (1978) จำแนกประเภทกลยุทธ์นี้ออกเป็น 4 ประเภท คือ 2.1)องค์การที่มีความคิดก้าวหน้า (Prospectors) 2.2) องค์การที่มีความคิดในการวิเคราะห์ต่าง ๆ (Analysers) 2.3) องค์การที่มีความคิดในการปกป้องตนเอง (Defenders) 2.4) องค์การที่มีความคิดเฉื่อยชา (Reactors) และ 3) กลยุทธ์เวลาอุตสาหกรรมและในความในใจไปยังคู่แข่ง Time-based (Industry-and competitor-focussed) strategiesth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการบริหารองค์การth_TH
dc.subjectการพัฒนาองค์การth_TH
dc.subjectองค์การth_TH
dc.titleกลยุทธ์และนวัตกรรมth_TH
dc.title.alternativeStrategy and innovationth_TH
dc.typeArticleth_TH
dc.issue3th_TH
dc.volume13th_TH
dc.year2564th_TH
dc.description.abstractalternativeStalk et al. (1992) states that competitiveness is based on four principles: 1. Organizational strategy does not depend on product or market. But it depends on the business process. 2. The success of the competition depends on the core processes of the organization and to provide value to customers. 3. Organization employs investment strategies in Business Units (SBUs). 4. Ability to manage cross functions is the ability to make a strategy for every function of senior management (CEO) Generic strategies for innovation are based on the theory of competitive advantage which pays attention to the rewards that are worthwhile. This can be divided into 3 strategies as follows: 1) Strategies to focus on the product, market and target groups (Product-market-focussed strategies) 2) Strategies, opportunities, risks, target groups. (Opportunity-risk-focussed strategies). These strategies are based on risks and trends for the future. Miles and Snow's (1978) classifies these strategies into four categories: 2.1) Progressive-minded organizations. (Prospectors) 2.2) Organization with an analytical mindset (Analyzers) 2.3) Organization with mindset to protect themselves (Defenders) 2.4) Organization with inactive thoughts (Reactors) and 3) Strategies, time, industry and in mind. Time-based (Industry-and competitor-focussed) strategiesth_TH
dc.journalวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and lawth_TH
dc.page277-290.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ(Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
politic13n3p277-290.pdf429.84 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น