กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/461
ชื่อเรื่อง: การพัฒนากระบอกสุญญากาศประดิษฐ์เองเพื่อใช้กับแผลผ่าตัดผู้ป่วย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of hand-made vacuum drain for surgical wound
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ลัดดา วิทยประภารัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลหลังศัลยกรรม
การติดเชื้อ
ศัลยกรรม
เวชภัณฑ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ 1. พัฒนากระบอกสุญญากาศประดิษฐ์เองเพื่อใช้กับแผลผ่าตัดของผู้ป่วย 2. ศึกษาประสิทธิผลของการใช้งานกระบอกสุญญากาศประดิษฐ์เองกับแผลผ่าตัดของผู้ป่วย วิธีดําเนินการวิจัย การพัฒนากระบอกสุญญากาศ รุ่น 1 เป็นขวดแก้วขนาดบรรจุ 50 ซีซี ประกอบกับสายยางระบาย และท่ออลูมิเนียมขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร เชื่อมต่อระหว่างสายยางระบาย และขวดแก้วผ่านการทําให้ปราศจาก เชื้อได้ด้วยวิธีนึ่งด้วยไอน้ํา (Autocave) และวิธีอบแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide Gas ) ผลการทบสอบยังพบข้อบกพร่องคือ ไม่มีตัวชี้วัดว่าภายในขวดยังมีระบบสุญญากาศอยู่ มีจุดรอยรั่วบริเวณ ตําแหน่งรอยต่อที่แทงท่ออลูมิเนียมกับจุกยางขวด มีความยุ่งยากในการแยกส่วนประกอบเพื่อการทําให้ ปราศจากเชื้อ เนื่องจากต้องใช้วิธีนึ่งด้วยไอน้ําสําหรับขวดแก้วและการอบแก๊สสําหรับสายยางระบายท่อ อลูมิเนียมขนาดเล็กหาซื้อยาก ขวดแก้วมีน้ําหนักมากเกินไปอาจทําให้สายยางระบายเลื่อนหลุดได้ อ่านปริมาณ ของสิ่งคัดหลั่งไม่ได้ ต้องใช้วิธีประมาณการ ขวดแก้วทําความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง สายยางระบายมีขนาดเล็ก เกินไป อาจทําให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ การพัฒนากระบอกสุญญากาศ รุ่น 2 ลักษณะเป็นภาชนะพลาสติกทรงกระบอก(Syring) ขนาดบรรจุ 50 ซีซี ประกอบกับสายยางสําหรับ ระบาย (Feeding Tube No.8/10) ด้านบนตัวกระบอกครอบด้วยแผ่นยาง (ถุงมือผ่าตัด)รัดด้วยเข็มขัด พลาสติก ผ่านการทําให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีอบแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ทดสอบประสิทธิภาพหลังทําให้ ปราศจากเชื้อในด้านความปลอดภัยและปราศจากเชื้อด้วยแถบตรวจสอบเคมีภายในหีบห่อ (Chemical Indicator Strip) เทปตรวจสอบทางเคมีภายนอก (Indicator Tape for Ethylene Oxide Sterilization) และการเพาะเลี้ยงเชื้อใน Trypticase Soy Broth และ Trypticase Soy Agar ที่ 37 องศาเซลเซียส พบเชื้อที่บริเวณข้อต่อกระบอกสุญญากาศ เมื่อทดสอบการใช้งานพบว่ายังมีข้อบกพร่องคือ ความยุ่งยากในการล้าง ทําความสะอาด เสี่ยงต่อการติดเชื้อ แผ่นยางที่ทําจากถุงมือผ่าตัดที่ใช้แล้วจะสูญเสียความยืดหยุ่น มี โอกาสแตก ฉีกขาดถ้าถูกยืดมากๆ(ขณะหวําเพราะการทําสุญญากาศ)และเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ ลิ่มเลือด อาจตกค้างอยู่ในสายยางระบายหากมีความยาวมากเกินไป การพัฒนากระบอกสุญญากาศ รุ่น 2 พัฒนาจากกระบอกสุญญากาศรุ่น 2 โดยกระบอกพลาสติกและแผ่นยางเป็นวัสดุใหม่ เพิ่มแผ่นยาง ครอบ 2 ชั้น ชั้นในเป็นตัวบ่งชี้การทํางานของกระบอก ชั้นนอกป้องกันแผ่นยางชั้นในหวําจนอาจแตกหรือขาด การทดสอบประสิทธิผลกระบอกสุญญากาศก่อนทําให้ปราศจากเชื้อในด้านความสามารถการดูดของเหลว พบว่าถ้าใช้ระดับแรงดันสุญญากาศน้อยการดูดของเหลวก็จะน้อย ระดับแรงดันสุญญากาศที่มากกว่า 300 มิลลิเมตรปรอท อาจทําให้แผ่นยางฉีกขาดได้ การทดสอบประสิทธิภาพหลังทําให้ปราศจากเชื้อในด้านความ ปลอดภัยและปราศจากเชื้อ ไม่พบการเจริญของเชื้อหรือเชื้อที่เกิดใหม่ การทดลองใช้ ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดครั้งเดียว กลุ่มตัวเป็นผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการ ผ่าตัด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงพยาบาลอ่าวอุดม เก็บรวบรวมข้อมูลในผู้ป่วยที่มีขนาดแผลผ่าตัดไม่เกิน 12 เซนติเมตร หรือ 5 นิ้ว ผิวหนังหรือบาดแผลบริเวณที่จะทําผ่าตัดเป็นผิวหนังหรือบาดแผลที่ไม่มีลักษณะของการติดเชื้อ ไม่มีโรค ประจําตัวหรือ โรคติดต่อ และยินดีให้ความร่วมมือ จํานวน 30 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล การใช้กระบอกสุญญากาศประดิษฐ์เองกับแผลผ่าตัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย กระบอกสุญญากาศประดิษฐ์เองมีประสิทธิผลในการดูดสิ่งคัดหลั่งจากแผลผ่าตัดอยู่ในระหว่าง 3-50 มิลลิลิตร (ซีซี) เฉลี่ย 21.53 มิลลิลิตร (ซีซี) ส่วนใหญ่ไม่มีสิ่งคัดหลั่งเหลือค้าง และไม่ทําให้แผลผ่าตัดติดเชื้อ ซึ่งพบว่าได้ผลใกล้เคียงกับการใช้ขวดสุญญากาศที่สั่งซื้อจากบริษัท ข้อเสนอแนะ 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก โดยไม่จํากัดว่าเป็นการผ่าตัดทางด้าน ออร์โธปิดิกส์เท่านั้น หากแพทย์ประเมินว่าควรมีการระบายสิ่งคัดหลั่งจากแผลผ่าตัดในปริมาณที่ไม่มากควร สนับสนุนให้ใช้กระบอกสุญญากาศที่ประดิษฐ์เอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยและโรงพยาบาล 2. ควรมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและใช้สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่ผลิตจากวัสดุหาง่าย มีประสิทธิภาพ ราคาไม่แพง เพื่อทดแทนอุปกรณ์ราคาแพง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วย การนําไปใช้ประโยชน์ กระบอกสุญญากาศประดิษฐ์เอง รุ่นที่ 3 ได้ถูกนําไปใช้กับผู้ป่วยผ่าตัดที่แพทย์ประเมินว่าต้องมีการ ระบายสิ่งคัดหลั่งจากแผลผ่าตัด ซึ่งมีขนาดเล็กไม่เกิน 12 เซนติเมตร ณ ห้องผ่าตัดและแผนกอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/461
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น