กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/451
ชื่อเรื่อง: An Analysis of interaction between teacher and students in the French classroom in Thailand
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Parkpoom Jaimeearee
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/451
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น