กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/438
ชื่อเรื่อง: ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทิพภา ปลีหะจินดา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน - - ความต้องการการฝึกอบรม
สถาบันอุดมศึกษา - - บริการสังคม
ห้องสมุดกับการศึกษา - - ไทย (ภาคตะวันออก)
ห้องสมุดโรงเรียน - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - การพัฒนา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของห้องสมุดโรงเรียน ความคิดเห็นของผู้บริหารในการสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ และความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของครูบรรณารักษ์ ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก 1-2 ห้องเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยสนับสนุนด้านเวลา ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ตามลำดับ ผู้บริหารอาวุโสให้การสนับสนุนด้านงบประมาณมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีอายุน้อย และผู้บริหารที่มีวุฒิปริญญาโทให้การสนับสนุนด้านเวลามากกว่าผู้บริหารที่มีวุฒิปริญญาตรี ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ ส่วนใหญ่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตรืและสารสนเทศศาสตร์ และมีภาระงานในตำแหน่งอื่นรวมทั้งงานสอนด้วย มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการโดยภาพรวมในระดับมาก โดยลำดับที่ 1 คือ การศึกษาดูงานในห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน รองลงมาคือการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1-2 วัน และการเข้าร่วมชมนิทรรศการ ด้านเนื้อหาหลักสูตร ครูบรรณารักษ์มีควมต้องการเนื้อหาในระดับมากทุกด้าน โดยลำดับ 1 คือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รองลงมาคือ การจัดบริการส่งเสริมการอ่าน และการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ ดดยต้องการให้บรรณารักษ์ผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญมาเป็นผู้สอน/วิทยากร ในโครงการอบรมสัมมนาในระดับมากที่สุด ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการฝึกอบรม/ สัมมนา/ บรรยาย ลำดับแรกมีความต้องการให้ใช้สถานที่/ สถานการณ์จริง โดยจัดในศูนย์ฝึกอบรม/ โรงแรม ในเขตพื้นที่ต้นสังกัด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/438
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น