กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4109
ชื่อเรื่อง: Identities of k-Fibonometric functions
ชื่อเรื่องอื่นๆ: เอกลักษณ์ของฟังก์ชัน k –ฟีโบตรีโกณมิติ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Visarut Srimuk
Apisit Pakapongpun
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: k -Fibonometric functions
Trigonometry
k -Fibonacci numbers
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จุดประสงค์ของงานวิจัยนี ้ ได้กำหนดนิยาม k -ฟี โบนักชีไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์ โคแทนเจนต์ และ เอกลักษณ์เบื้องต้นของฟังก์ชัน k -ฟี โบตรีโกณมิต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4109
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
880-891.pdf621.54 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น