กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4086
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของอารมณ์จากมโนสำนึกและการรับรู้ การมีประสิทธิผลของผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการบริโภคสายกรีน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The impact of self-conscious emotions and perceived consumer effectiveness on green consumption
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชวนวล คณานุกูล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การรับรู้
พฤติกรรมผู้บริโภค -- แง่สิ่งแวดล้อม
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสายกรีน (ความตั้งใจและพฤติกรรมการซื้อ) ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้สึกผิดของผู้บริโภค ความภูมิใจของผู้บริโภค และการรับรู้การมีประสิทธิผลของผู้บริโภค เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคสายกรีนจำนวน 297 คน โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกผิดของผู้บริโภค และความภูมิใจของผู้บริโภคส่งผลต่อการรับรู้การมีประสิทธิผลของผู้บริโภค (γ11 = 0.498, t = 5.745, p < .001; γ12 = 0.844 , t = 3.327, p < .01) การรับรู้การมีประสิทธิผลของผู้บริโภคส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว (β21 = 0.395, t = 5.224, p <.001) และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียวส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ(β32 = 0.718, t= 11.872, p < .001)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4086
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
huso28n3p22-43.pdf649.53 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น