กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4084
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นคนดีน่าเชื่อถือของหัวหน้าสถานศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting managerial trustworthy behavior in schools
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดวงเดือน แซ่ตัง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้บริหารโรงเรียน
ความไว้วางใจ
ภาวะผู้นำ
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นคนดีน่าเชื่อถือของหัวหน้าสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศไทย จำนวน 649 คน ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ stepwise ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความยุติธรรม การได้รับการสนับสนุนทางสังคม ความไว้วางใจในหัวหน้า ความสอดคล้องกันระหว่างค่านิยมของหัวหน้าและลูกน้อง ภาวะผู้นำแบบมุ่งพัฒนา และการรับรู้ความปลอดภัยของกลุ่มสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมความเป็นคนดีน่าเชื่อถือของหัวหน้าสถานศึกษาได้ร้อยละ 78 โดยการรับรู้ความยุติธรรมเป็นตัวทำนายที่สำคัญที่สุด รองลงมา คือ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และความไว้วางใจในหัวหน้า นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และการทำวิจัยในอนาคต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4084
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
huso28n3p67-91.pdf677.07 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น