กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4082
ชื่อเรื่อง: อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังของภาคตะวันออก พ.ศ. 2490-2510
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Cassava: Processing industry in Eastern Region of Thailand in 1947-1967 A.D.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท
เสาวรินทร์ สายรังษี
สุทธิพร ชัยกูล
มหาวิทยาลัยบูรพา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง -- ไทย (ภาคตะวันออก)
มันสำปะหลัง -- การแปรรูป
มันสำปะหลัง
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: บทความวิจัยเรื่องอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังของภาคตะวันออก พ.ศ. 2490-2510 เป็นการศึกษาธุรกิจมันสำปะหลัง ทั้งการเพาะปลูกและการแปรรูปมันสำปะหลัง ซึ่งพบว่า ในช่วง พ.ศ. 2490-2510 อุตสาหกรรมมันสำปะหลังมีการเติบโตอย่างมากในภาคตะวันออก เนื่องจากความต้องการมันสำปะหลังแปรรูปจากต่างประเทศ ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ภายในภาคตะวันออก ตั้งแต่สภาพภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลัง การขยายพื้นที่เพาะปลูกจากการตัดถนนสุขุมวิทและเครือข่าย และความสะดวกในการคมนาคมขนส่งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการนำมันสำปะหลังเข้าสู่โรงงาน ขณะที่การเติบโตของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังเกิดจากปัจจัยเรื่องของต้นทุนและการจัดการขนส่งของ การส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาและนำเข้าเทคโนโลยีการผลิตที่เกิดขึ้นในการแปรรูปมันสำปะหลัง ทำให้ธุรกิจมันสำปะหลังช่วงเวลานี้ก้าวเข้าสู่ยุคทอง และเป็นพื้นฐานให้มันสำปะหลังแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศสืบมา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4082
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
huso28n3p167-189.pdf625.01 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น