กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4078
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทักษะชีวิตตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of life skills according to the basic education core curriculum B.E. 2551 (A.D.2008) of the Ministry of Education among primary school students under Buriram province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เกศรา น้อยมานพ
ทรงศรี สารภูษิต
จรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ
วชิราภรณ์ ราชบุรี
สวาสดิ์ วารินกุฎ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ทักษะชีวิต
การศึกษา -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทักษะชีวิตของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน ประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 จำนวน 1,053 คน ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิจัย คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับสามารถจำแนกออกเป็น 4 ด้าน จำนวน 58 ข้อ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ ด้านแรก การตระหนักและการเห็นคุณค่าตนเอง ด้านที่ สอง การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านที่สาม การจัดการกับอารมณ์และ ความเครียด และด้านที่สี่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยที่เครื่องมือการวิจัยที่ใช้มีค่าอำนาจจำแนกราย ข้ออยู่ระหว่าง 0.245-0.854 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.974 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (average) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบว่าทักษะชีวิตของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาทักษะชีวิตในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยที่ทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีค่าสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4078
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
edu31n3p27-35.pdf109.48 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น