กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4049
ชื่อเรื่อง: ผลผลิตมวลชีวภาพและไขมันจากสาหร่ายน้ำเค็มที่เลี้ยงภายใต้สภาวะการเติบโตแตกต่างกัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Biomass and lipid production of marine microalgae under different growth conditions
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มะลิวัลย์ คุตะโค
ปวีณา ตปนียวรวงศ์
ชลี ไพบูลย์กิจกุล
รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: สาหร่าย
มวลชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: สาหร่าย 4 ชนิด ที่แยกได้จากบริเวณบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแหล่งน้ำเค็มธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี คือ Nitzschia sp. สายพันธุ์ BUUC1501 Amphora subtropicsa BUUC1502 Chlorella protothecoides BUUC1602 และ Amphora coffereformis นามาเพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะออโตโทรฟิค มิกโซโทรฟิคและเฮเทอโรโทรฟิค พบว่าสาหร่าย Nitzschia sp. สายพันธุ์ BUUC1501, Amphora subtropicsa BUUC1502, Chlorella protothecoides BUUC1602 และ Amphora coffereformis เติบโตได้ดีในสภาวะออโตโทรฟิคและมิกโซโทรฟิค ส่วนในสภาวะเฮเทอโรโทรฟิคพบว่าเซลล์เติบโตได้ต่ำ เมื่อเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nitzschia sp. สายพันธุ์ BUUC1501, A. subtropicsa BUUC1502, C. protothecoides BUUC1602 และ A. coffereformis ในขวด 2 ลิตร พบว่าเซลล์ที่เพาะเลี้ยงในสภาวะออโตโทรฟิคมีชนิดกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าเซลล์ที่เลี้ยงในสภาวะมิกโซโทรฟิค นอกจากนี้ยังพบว่าสาหร่ายมีกรดไขมัน C16:0 และ C18:1 เป็นชนิดเด่นทั้ง 2 สภาวะการเลี้ยงในการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่องพบว่าสาหร่าย Nitzschia sp. สายพันธุ์ BUUC1501, A. subtropicsa BUUC1502, C. protothecoides BUUC1602 และ A. coffereformis ต้องใช้อัตราการเจือจางที่ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 1.28, 1.12, 0.73 และ 1.27 ต่อวัน ตามลำดับ การขยายขนาดการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 50 ลิตร ในสภาวะออโตโทรฟิคภายนอกห้องปฏิบัติการ พบว่าสาหร่าย C. protothecoides ให้ความหนาแน่นเซลล์สูงสุดได้สูงถึง 1013 x 104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนสูงถึง 23.21 และ 35.21 เปอร์เซ็นในกรดไขมันทั้งหมด ตามลำดับ
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4049
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_218.pdf2.76 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น