กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4049
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorมะลิวัลย์ คุตะโค
dc.contributor.authorปวีณา ตปนียวรวงศ์
dc.contributor.authorชลี ไพบูลย์กิจกุล
dc.contributor.authorรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
dc.date.accessioned2021-04-26T03:43:02Z
dc.date.available2021-04-26T03:43:02Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4049
dc.descriptionโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560th_TH
dc.description.abstractสาหร่าย 4 ชนิด ที่แยกได้จากบริเวณบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแหล่งน้ำเค็มธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี คือ Nitzschia sp. สายพันธุ์ BUUC1501 Amphora subtropicsa BUUC1502 Chlorella protothecoides BUUC1602 และ Amphora coffereformis นามาเพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะออโตโทรฟิค มิกโซโทรฟิคและเฮเทอโรโทรฟิค พบว่าสาหร่าย Nitzschia sp. สายพันธุ์ BUUC1501, Amphora subtropicsa BUUC1502, Chlorella protothecoides BUUC1602 และ Amphora coffereformis เติบโตได้ดีในสภาวะออโตโทรฟิคและมิกโซโทรฟิค ส่วนในสภาวะเฮเทอโรโทรฟิคพบว่าเซลล์เติบโตได้ต่ำ เมื่อเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nitzschia sp. สายพันธุ์ BUUC1501, A. subtropicsa BUUC1502, C. protothecoides BUUC1602 และ A. coffereformis ในขวด 2 ลิตร พบว่าเซลล์ที่เพาะเลี้ยงในสภาวะออโตโทรฟิคมีชนิดกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าเซลล์ที่เลี้ยงในสภาวะมิกโซโทรฟิค นอกจากนี้ยังพบว่าสาหร่ายมีกรดไขมัน C16:0 และ C18:1 เป็นชนิดเด่นทั้ง 2 สภาวะการเลี้ยงในการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่องพบว่าสาหร่าย Nitzschia sp. สายพันธุ์ BUUC1501, A. subtropicsa BUUC1502, C. protothecoides BUUC1602 และ A. coffereformis ต้องใช้อัตราการเจือจางที่ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 1.28, 1.12, 0.73 และ 1.27 ต่อวัน ตามลำดับ การขยายขนาดการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 50 ลิตร ในสภาวะออโตโทรฟิคภายนอกห้องปฏิบัติการ พบว่าสาหร่าย C. protothecoides ให้ความหนาแน่นเซลล์สูงสุดได้สูงถึง 1013 x 104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนสูงถึง 23.21 และ 35.21 เปอร์เซ็นในกรดไขมันทั้งหมด ตามลำดับth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีth_TH
dc.subjectสาหร่ายth_TH
dc.subjectมวลชีวภาพth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleผลผลิตมวลชีวภาพและไขมันจากสาหร่ายน้ำเค็มที่เลี้ยงภายใต้สภาวะการเติบโตแตกต่างกันth_TH
dc.title.alternativeBiomass and lipid production of marine microalgae under different growth conditionsen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailmaliwan@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailpchalee@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailrachanimuk@buu.ac.thth_TH
dc.year2561th_TH
dc.description.abstractalternativeFour different microalgae species including Nitzschia sp. BUUC1501, Amphora subtropicsa BUUC1502, Chlorella protothecoides BUUC1602 and Amphora coffereformis were isolated form aquaculture pond and natural seawater in Chanthaburi Province. Microalgae were cultured under autotrophic, mixotrophic and heterotrophic conditions. The results revealed that growth performance of microalgae under autotrophic and mixotrophic conditions were higher than under heterotrophic condition. Marine microalgae, Nitzschia sp. BUUC1501, Amphora subtropicsa BUUC1502, Chlorella protothecoides BUUC1602 and Amphora coffereformis, were cultured in 2L Duran bottle. Total unsaturated fatty acids of autotrophic condition were higher than mixotrophic condition. Palmitic acid (16:0) and oleic acid (18:1) were dominant in both autotrophic and mixotrophic conditions. In continuous culture, the maximum biomass productivity of Nitzschia sp. BUUC1501, A. subtropicsa BUUC1502, C. protothecoides BUUC1602 and A. coffereformis were observed when cultured with the dilution 1.28, 1.12, 0.73 and 1.27 per day, respectively. Scaling up of C. protothecoides was performed in 50L photobioreactor. Cells grow under autotrophic condition. The maximum cells density was 1013x104 cells/mL. Amount of monosaturated and polyunsaturated fatty acids were 23.21 and 35.21%in total fatty acids, respectively.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_218.pdf2.76 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น