กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4025
ชื่อเรื่อง: กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Process of creatation in innovation communication for preparing English language of youth in Asean Economic Community
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ปริญญา สิริอัตตะกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนด้วยสื่อ
เยาวชน -- ไทย (ภาคตะวันออก)
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างนวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม ของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) ให้ความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับเตรียมความพร้อมของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) สร้างนักข่าวพลเมืองที่มีความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างหลัก คือ เยาวชนใน ภาคตะวันออก รวม 700 คน 2) กลุ่มตัวอย่างรอง คือ นักข่าวพลเมืองในภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว จังหวัดละ 10 คน รวม 70 คน ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบภาษาอังกฤษในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการให้ความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติที (Paired-samples t-test) ผลการวิจัย พบว่า เยาวชนในภาคตะวันออกที่เข้าร่วมอบรมมีคะแนนความรู้ก่อน และหลังการเข้า ร่วมอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่หลังการอบรมเยาวชนในภาคตะวันออกมี ความรู้ทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และนักข่าวพลเมืองในภาคตะวันออกที่เข้าร่วมอบรมมีคะแนนความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลังการฝึกอบรมมากกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับการเป็นนักข่าวพลเมืองประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สําหรับการเป็นนักข่าวพลเมืองประเทศประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4025
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_187.pdf30.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น