กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3974
ชื่อเรื่อง: การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อ Pineapple mealybug wilt-associated virus -2 ด้วยเทคนิค Plate-trapped antigen indirect ELISA (PTA-indirect ELISA)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Production of monoclonal antibody for detection of Pineapple mealybug wilt-associated virus -2 by Plate-trapped antigen indirect ELISA (PTA-indirect ELISA) technique
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
ตันติมา กำลัง
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คำสำคัญ: โรคเหี่ยว
สับปะรด
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ Pineapple mealybug wilt-associated virus (PMWaV) สายพันธุ์ที่ 2 (PMWaV-2) โดยใช้สารละลายไวรัสที่แยกสกัดด้วยวิธี partial purification ได้ไฮบริโดมาที่ผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส ทั้งหมด 6 โคลน ได้แก่ PMA1, PM2, PM3, PM4, PM5 และ PM6 ตามลำดับ ทุกโคลนผลิตอิมมูโนโกลบูลินชนิด IgG และ มี light chain ชนิด kappa การ ตรวจสอบความจำเพาะเจาะจงของโมโนโคลนอลแอนติบอดีด้วยเทคนิค PTA indirect-ELISA พบว่า ทุกโคลนสามารถทำปฏิกิริยาได้ทั้งกับเชื้อ PMWaV สายพันธุ์ที่ 1 (PMWaV-1) และ PMWaV-2
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3974
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_112.pdf5.72 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น