กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3925
ชื่อเรื่อง: การประมวลสัญญาณภาพเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ: แบบมาตรฐานของยาบรรจุเสร็จในกลุ่มยาปฎิชีวนะ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Digital image processing method of pharmaceutical primary packaging identification: standard prepackaged antibiotic drugs
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภักดี สุขพรสวรรค์
สมชาติ โชคชัยธรรม
ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
สุธาบดี ม่วงมี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: การประมวลสัญญาณดิจิตอล
ยาปฎิชีวนะ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ปัจจุบันกระแสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาประยุกต์ Cloud Storage การเก็บข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิแบบมาตรฐานของยาบรรจุเสร็จในกลุ่มยาปฎิชีวนะในไฟล์รูปภาพกราฟิกโดยการส่งถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บบนระบบเครือข่าย Wifi ด้วยอุปกรณ์ Network-Attached Storage (NAS) ประสิทธิภาพของการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับปัจจัยของขนาดของข้อมูลรับส่ง ความเร็วของอินเตอร์เน็ต มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบว่า ในการดาวน์โหลด 100-150 Mb/s และ อัปโหลด 40-120 Mb/s การเก็บข้อมูลเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิแบบมาตรฐานของยาบรรจุเสร็จในกลุ่มยาปฎิชีวนะจำนวน 33 รายการ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาพบว่าการใช้เกณฑ์ขนาดของบรรจุเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ สามารถเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่สามารถคัดกรองเพื่อการตัดสินใจในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ สามารถคัคแยกการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์พิจารณาความกว้างมากที่สุดคือ T.V. MOX CAPSULE มีขนาด 1950 pixels ส่วนน้อยที่สุดคือ OCCIDAL (TABLETS 200 MG) มีขนาด 695 pixels ความยาวมากที่สุดคือ SQUIRE มีขนาด 3242 pixels ส่วนน้อยที่สุดคือ CEFSPAN CAPSULES 100 MG มีขนาด 1557 pixels และพื้นที่ของบรรจุเภสัชภัณฑ์เป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิต พบว่า CURAM 1000 MG มีพื้นที่ 5884400 pixels อนุมานได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ยาที่ขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มตัวอย่างทดลอง และบรรจุภัณฑ์ยาที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ OCCIDAL (TABLETS 200 MG)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3925
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_067.pdf9.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น