กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3925
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorภักดี สุขพรสวรรค์
dc.contributor.authorสมชาติ โชคชัยธรรม
dc.contributor.authorณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
dc.contributor.authorอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
dc.contributor.authorสุธาบดี ม่วงมี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
dc.date.accessioned2020-05-01T13:09:42Z
dc.date.available2020-05-01T13:09:42Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3925
dc.description.abstractปัจจุบันกระแสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาประยุกต์ Cloud Storage การเก็บข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิแบบมาตรฐานของยาบรรจุเสร็จในกลุ่มยาปฎิชีวนะในไฟล์รูปภาพกราฟิกโดยการส่งถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บบนระบบเครือข่าย Wifi ด้วยอุปกรณ์ Network-Attached Storage (NAS) ประสิทธิภาพของการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับปัจจัยของขนาดของข้อมูลรับส่ง ความเร็วของอินเตอร์เน็ต มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบว่า ในการดาวน์โหลด 100-150 Mb/s และ อัปโหลด 40-120 Mb/s การเก็บข้อมูลเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิแบบมาตรฐานของยาบรรจุเสร็จในกลุ่มยาปฎิชีวนะจำนวน 33 รายการ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาพบว่าการใช้เกณฑ์ขนาดของบรรจุเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ สามารถเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่สามารถคัดกรองเพื่อการตัดสินใจในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ สามารถคัคแยกการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์พิจารณาความกว้างมากที่สุดคือ T.V. MOX CAPSULE มีขนาด 1950 pixels ส่วนน้อยที่สุดคือ OCCIDAL (TABLETS 200 MG) มีขนาด 695 pixels ความยาวมากที่สุดคือ SQUIRE มีขนาด 3242 pixels ส่วนน้อยที่สุดคือ CEFSPAN CAPSULES 100 MG มีขนาด 1557 pixels และพื้นที่ของบรรจุเภสัชภัณฑ์เป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิต พบว่า CURAM 1000 MG มีพื้นที่ 5884400 pixels อนุมานได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ยาที่ขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มตัวอย่างทดลอง และบรรจุภัณฑ์ยาที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ OCCIDAL (TABLETS 200 MG)th_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการประมวลสัญญาณดิจิตอลth_TH
dc.subjectยาปฎิชีวนะth_TH
dc.subjectสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์th_TH
dc.titleการประมวลสัญญาณภาพเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ: แบบมาตรฐานของยาบรรจุเสร็จในกลุ่มยาปฎิชีวนะth_TH
dc.title.alternativeDigital image processing method of pharmaceutical primary packaging identification: standard prepackaged antibiotic drugsen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailphakdee@go.buu.ac.thth_TH
dc.author.emailcsomchar@engr.tu.ac.thth_TH
dc.author.emailnuttinee@go.buu.ac.thth_TH
dc.author.emailureerat@go.buu.ac.thth_TH
dc.author.emailsuthabordee@go.buu.ac.thth_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeNowadays, the world is changing to digital information Technology; apply Cloud Storage, data storage and access to standard primary pharmaceutical products of ready-to-use medicine in graphic image files by transferring data from storage devices. On a Wifi network with a Network-Attached Storage (NAS) device, the efficiency of data access depends on the size of the data transmitted. Internet speeds (January - December 2019) was found result in downloading 100-150 Mb / s and uploading 40-120 Mb / s, which standardized storage of primary pharmaceutical products had been finished the group of antibiotics in 33 items from Burapha University Hospital. Decision-making methods are founding that used identify the primary packaging size criteria of primary pharmaceutical products. It has extracted by with the computer calculating, considering the most width packag is TV MOX CAPSULE with 1950 pixels. The smallest packag is OCCIDAL (TABLETS 200 MG) with 695 pixels. The maximum length packag is SQUIRE with 3242 pixels. The CEFSPAN CAPSULES 100 MG has a size of 1557 pixels and the area of the packaging is unique to the manufacturer. Found that the CURAM 1000 MG has an area of 5884400 pixels. Inference is the largest drug package in the sample, and the smallest pharmaceutical packaging is OCCIDAL (TABLETS 200 MG).en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_067.pdf9.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น