กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3917
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางเคมีและความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนแบคทีเรียที่แยกได้จากดินในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Chemistry and Biodiversity Studies of Actinobacteria Isolated from Soil in Khao Khieo - Khao Chomphu Wildlife Sanctuary Area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์
อนันต์ อธิพรชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: อนุกรมวิธาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนแบคทีเรียที่คัดแยกได้ตัวอย่างดินบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ จังหวัดชลบุรีและคัดกรองฤทธิ์ต้านจุลชีพของเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากแอคติโนแบคทีเรียที่คัดเลือก จากการทดลองสามารถคัดแยกแอคติโนแบคทีเรียได้ทั้งหมด 132 ไอโซเลท ซึ่งจัดจำแนกออกเป็น 5 สกุล ได้แก่ Actinmadura (1.5%), Micromonospora (11.4%), Nocardia (6.1%), Nonomuraea (4.5%) และ Streptomyces (76.5%) โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับลักษณะทางจีโนไทป์ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ลำดับเบสและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของยีน 16S rRNA และมีแอคติโนแบคทีเรีย จานวน 7 ไอโซเลท ที่มีแนวโน้มว่าเป็นแอคติโนแบคทีเรียสปีชีส์ใหม่ในสกุล Micromonospora (ไอโซเลท KK12-4 และ KK12-5) และสกุล Streptomyces (ไอโซเลท KK01-16, KK03-17, KK04-5, KK05-18 และ KK08-10) นอกจากนี้ยังได้ทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของ เมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่ผลิตจากแอคติโนแบคทีเรีย พบว่า แอคติโนแบคเรียที่คัดแยกได้ จำนวน 46 ไอโซเลท (34.8%) สามารถผลิตเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ในการยั้บยั้งการเจริญของ Bacillus subtilis ATCC 6633, Micrococcus luteus ATCC 9341, Staphylococcus aureus ATCC 25923 หรือ Candida albicans ATCC 10231 และ Streptomyces ไอโซเลท KK06-20 เป็นสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการผลิตสารยับยั้งจุลชีพ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3917
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_060.pdf6.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น