กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3886
ชื่อเรื่อง: การสร้างแบบจำลองอัจฉริยะในการวิเคราะห์พฤติกรรมการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุโดยใช้กระแสข้อมูลกิจกรรมในเวลาจริงจากอุปกรณ์สวมใส่ สำหรับพัฒนานวัตกรรมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอันตราย กับผู้ดูแลแบบทันทีทันใด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
จักริน สุขสวัสดิ์ชน
วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ - - การดูแล
พฤติกรรมสุขภาพ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากปัญหาและความสำคัญของการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุ งานวิจัยนี้ได้นำเสนอโมเดลสำหรับการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยโมเดลนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกเป็นแดชบอร์ดแบบเวลาจริง เป็นการนำข้อมูลของผู้ใช้มาแสดงร่วมกันด้วยการแสดงผลหลาย ๆ แบบ ผ่านการวิเคราะห์และประมวลผลแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีที่จัดการเกี่ยวกับ Big Data มาใช้ ในส่วนนี้ประกอบไปด้วยส่วนของการรับข้อมูล ส่วนของการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ส่วนของการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากและต่อเนื่อง และส่วนของในการเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติจากพฤติกรรมของผู้สูงอายุแบบเวลาจริงจากอุปกรณ์สวมใส่ ในงานวิจัยนี้ได้ใช้กฎเกณฑ์สุขภาพ เพื่อจาแนกระหว่างข้อมูลสุขภาพที่ปกติกับไม่ปกติ เช่น การดูอัตราการเต้นของหัวใจ ค่าความดันโลหิต ค่าระดับน้ำตาลในเลือด ค่าอุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น โดยจะแสดงออกมาในรูปแบบของเว็บไซต์ที่มีการแสดงผลแบบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล โมเดลส่วนที่สองที่นำเสนอในโครงการวิจัยนี้ เป็นโมเดลการตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยจะวิเคราะห์จากข้อมูลการทำกิจกรรมในอดีตจนถึงเวลาปัจจุบัน เพื่อหาเวลา ระยะเวลา และรูปแบบของพฤติกรรมที่ผิดปกติ การตรวจจับความผิดปกติที่งานวิจัยนำเสนอแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้ คือ 1)การทากิจกรรมในเวลา ที่ผิดปกติ 2) การทำกิจกรรมเป็นระยะเวลานานเกินไป 3) การทำกิจกรรมที่ผิดไปจากลำดับกิจกรรมปกติ ซึ่งผลการดำเนินงานในโครงการวิจัยนี้ได้โมเดลสำหรับการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่เป็นโมเดลต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมในรูปแบบแอปพลิเคชัน เพื่อการบริการและดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการเฝ้าระวัง รวมถึงการแจ้งเตือนภัยอันตรายต่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถช่วยเหลือชีวิตได้ทันเวลา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3886
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_033.pdf4.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น