กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3760
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบเครื่องมือพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยาโดยใช้กลยุทธ์การตลาดสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of drug identification appliance by marketing strategy for consumer protection
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
ภักดี สุขพรสวรรค์
ฐิตินันท์ เอื้ออานวย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครื่องมือพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยาโดยใช้กลยุทธ์การตลาดสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาความต้องการที่เหมาะสมของการพัฒนาเครื่องมือพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยา การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 15 คน ได้แก่ เภสัชโรงพยาบาล 5 คน เภสัชกรชุมชน 5 คน และอาจารย์เภสัชศาสตร์ 5 คน สุ่มตัวอย่างแบบ purposive non probability sampling ทำการสอบถามสามรอบ ผลการวิจัยยพบว่า 1. ด้านสินค้าหรือความต้องการ ของลูกค้า ขนาดไม่ควรใหญ่มากเกินไป ไม่ควรเกิน 1 ฟุต ควรมีการใช้งานทีไม่ยุ่งยาก อ่านผลได้แม่นยำ เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล อื่นได้ มีความปลอดภัยในการใช้งาน ควรใช้แสงให้สว่างน้อยที่สุด และทำเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่นในมือถือ 2. ด้านราคาหรือความคุ้มค่า ไม่ควรเกิน 10,000 บาท ให้มีผู้สนับสนุนออกค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมยาที่มีอยู่ในประเทศไทย มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเป็นวงกว้าง 3. ด้านการจัดจำหน่ายหรือความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า ควรมีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยา แผนกเภสัชกรรมควรเป็นเจ้าภาพในการดูแลเครื่องมือ 4. ด้านการสื่อสารให้เข้าถึงลูกค้าหรือการนำข้อมูลให้ลูกค้ารับรู้ ควรมีการอบรมการใช้งาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรด้านสาธารณสุข สรุป ทฤษฎีการตลาด 4P ประกอบด้วย สินค้า ราคา สถานที่ การรับรู้ สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาความต้องการเครื่องมือพิสูจน์เอกลักษณ์ของยา ได้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้สำหรับการเครื่องมือดังกล่าวหาเกิดขึ้นจริงในอนาคต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3760
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_262.pdf987.79 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น