กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3617
ชื่อเรื่อง: การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของบาซิลลัสรูปแบบใหม่และมีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยการเพาะเลี้ยงเชื้อขนาดเล็กร่วมกับอาหารบ่งชี้ที่มีสี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Novel method for Bacillus cereus detection using microscale cultivation and presumptive indicator media
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โดยปกติแล้ว กระบวนการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus cereus จะใช้เพียง polymyxin B sulfate เข้มข้น 10 mg/L เท่านั้นที่ความเข้มข้นระดับนี้เชื้อ B. cereus จะเจริญได้ตามปกติแต่เชื้อแข่งขัน กลุ่มแกรมบวกอื่น ๆ ก็สามารถเจริญได้เช่นกัน ส่งผลให้เกิดความลำบากในการวิเคราะห์ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ต้องการความถูกต้องและรวดเร็ว งานวิจัยยังมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของจำนวนเชื้อจุลินทรีย์เริ้มต้น และความเข้มข้น ของสารยับยั้งชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ B. cereus ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทำการคัดเลือกชนิดเหลว สารยับ ยั้งทั้ง 5 ชนิดที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ceftriaxone, polymyxin B sulfate, trimethoprim, novobiocin, และ amoxicillin ที่ระดับความเข้มข้น เท่ากับที่ใช้ตามมาตรฐาน (10 mg/L) ครึ่งหนึ่งของมาตรฐาน (5 mg/L) และสูงกว่ามาตรฐานหนึ่งเท่า (20 mg/L) ความเข้มข้นของเชื้อ B. cereus ที่ศึกษา ได้แก่ 10, 103, และ 105 CFU/mL โดยทำการศึกษาในอาหารเหลวชนิด Tryptic Soy Broth (TSB) และทำการนับจำนวนบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Tryptic Soy Agar (TSA) หลังจากบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จากผลการทดลองพบว่า ceftriaxone, polymyxin B sulfate, และ trimethoprim เป็นสารยับยั้งที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งไม่ส่งผลต่อการเจริญของ B. cereus อย่างไรก็ตาม trimethoprim ไม่ส่งผลในการยับย้ังเชื้อจุลินทรีย์อื่น ๆ ได้แก่ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus เช่นกันสำหรับ novobiocin และ amoxicillin ออกฤทธิ์ในการยั่บยั้ง B. cereus อยา่งรุนแรงที่ความเข้มข้นเชื้อต่ำในทุก ๆ ความเข้มข้น ของสารยับยั้ง อาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐานที่ใช้ในการคัดเลือกเชื้อ B. cereus คือ pyruvate polymyxin egg yolk mannitol bromothymol blue agar (PEMBA) ซึ่งใช้น้ำตาลแมนนิทอลเป็นแหล่งคาร์บอน ซึ่งเชื้อ จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ยกเว้น B. cereus สามารถผลิตกรดจากน้ำตาลชนิดนี้ได้ นอกจากนี้การใช้อินเคเตอร์ชนิด bromothymol blue ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลลข์ อง B. cereus มากกว่าการใช้อินดิเคเตอร์ neutral red ดังนั้นการใช้น้ำตาลแมนนิทอล และ bromothymol blue จึงไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาอาหารคัดเลือกชนิดเหลว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3617
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_109.pdf2.95 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น