กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3593
ชื่อเรื่อง: การประเมินความแม่นยำของค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Evaluation of accuracy of pile capacity by static method
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณวรางค์ รัตนานิคม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: เสาเข็ม
วิธีสถิตยศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความแม่นยำและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร์และผลการประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็มจริงในสนามโดยวิธีการทดสอบ Static pile load test โดยเลือกใช้วิธี Meyerhof, Vesic, และ Janbu สำหรับการคำนวณหาค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ปลายเสาเข็ม และใช้วิธีในดินเหนียว และวิธี Meyerhof ในดินทราย สำหรับการคำนวณหาค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ผิวของเสาเข็ม สำหรับค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็มจริงในสนามจะถูกวิเคราะห์โดยวิธีของ Mazurkiewicz และ Chin จากผลการวิจัยพบว่า ค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่วิเคราะห์โดยวิธี Chin มีค่ามากกว่าวิเคราะห์โดยวิธีMazurkiewicz (1972) ประมาณ 1.39 เท่า และ 1.60 เท่า สำหรับกรณีเสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะตามลำดับ ค่าน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร์ที่คำนวณแรงเสียดทานที่ผิวเสาเข็มโดยวิธีต่าง ๆ เมื่อนำมารวมกับผลการคำนวณหาแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มโดยวิธี Vesic มีค่าใกล้เคียงกับค่าน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็มจริงในสนามโดย วิธี Mazurkiewicz มากที่สุด ส่วนวิธีของ Meyerhof ให้การประมาณค่าต่ำกว่าประมาณ 0.8 เท่า สำหรับเสาเข็มตอก และ 0.68 เท่า สำหรับเสาเข็มเจาะ แต่การคำนวณหาค่าแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มโดยวิธีของ Janbu ให้การประมาณค่าสูงกว่าน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็มจริงประมาณ 1.12 เท่า สำหรับเสาเข็มตอก และ 1.25 เท่า สำหรับเสาเข็มเจาะ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3593
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_055.pdf2.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น