กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3446
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Effects of People Risk in the Organization on Organizational Effectiveness
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
ธีรัตม์ พิริยะพลิน
นริศ เพ็ญโภไคย
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
การวิเคราะห์ตัวประกอบเชิงยืนยัน
สมรรถนะ
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงคนในองค์การและประสิทธิผลองค์การ รวมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วยตัวแปรแฝง ผล กระทบภายนอกองค์การ กลยุทธ์ทางธุรกิจ วัฒนธรรมองค์การ ความเสี่ยงคนในองค์การ และประสิทธิผลองค์การ โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 240 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบและการสุ่มแบบแยกประเภท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างผลการวิจัยพบว่า 1) ผลกระทบภายนอกองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อความเสี่ยงคนในองค์การ 2) กลยุทธ์ทางธุรกิจส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อความเสี่ยงคนในองค์การ 3) วัฒนธรรมองค์การส่งอิทธิพลทางตรง ในเชิงลบต่อความเสี่ยงคนในองค์การ 4) ผลกระทบภายนอกองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อประสิทธิผลองค์การ 5) กลยุทธ์ทางธุรกิจส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การ 6) วัฒนธรรมองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การ และ 7) ความเสี่ยงคนในองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อประสิทธิผลองค์การ และผลของการวิจัยยังพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าสถิติไค-สแควร์ (χ2) มีค่าเท่ากับ 82.204 ค่าองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 85 ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.566 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 0.967 ค่าความสอดคล้องดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.960 ค่าดัชนีความกลมกลืนปรับแก้ (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.902 และค่าดัชนีค่าความคลาคเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3446
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba10n2p71-90.pdf220.93 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น