กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3446
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
dc.contributor.authorธีรัตม์ พิริยะพลิน
dc.contributor.authorนริศ เพ็ญโภไคย
dc.contributor.otherวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:23:30Z
dc.date.available2019-03-25T09:23:30Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3446
dc.description.abstractการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงคนในองค์การและประสิทธิผลองค์การ รวมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วยตัวแปรแฝง ผล กระทบภายนอกองค์การ กลยุทธ์ทางธุรกิจ วัฒนธรรมองค์การ ความเสี่ยงคนในองค์การ และประสิทธิผลองค์การ โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 240 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบและการสุ่มแบบแยกประเภท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างผลการวิจัยพบว่า 1) ผลกระทบภายนอกองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อความเสี่ยงคนในองค์การ 2) กลยุทธ์ทางธุรกิจส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อความเสี่ยงคนในองค์การ 3) วัฒนธรรมองค์การส่งอิทธิพลทางตรง ในเชิงลบต่อความเสี่ยงคนในองค์การ 4) ผลกระทบภายนอกองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อประสิทธิผลองค์การ 5) กลยุทธ์ทางธุรกิจส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การ 6) วัฒนธรรมองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การ และ 7) ความเสี่ยงคนในองค์การส่งอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อประสิทธิผลองค์การ และผลของการวิจัยยังพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าสถิติไค-สแควร์ (χ2) มีค่าเท่ากับ 82.204 ค่าองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 85 ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.566 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 0.967 ค่าความสอดคล้องดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.960 ค่าดัชนีความกลมกลืนปรับแก้ (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.902 และค่าดัชนีค่าความคลาคเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการบริหารงานบุคคลth_TH
dc.subjectการพัฒนาบุคลากรth_TH
dc.subjectการวิเคราะห์ตัวประกอบเชิงยืนยันth_TH
dc.subjectสมรรถนะth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การth_TH
dc.title.alternativeThe Effects of People Risk in the Organization on Organizational Effectivenessen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume10
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeThe research aimed to study the effects of people risk which could impact the organizational effectiveness. The model involved five latent variables: the external impact to the organization, organizational strategy, organizational culture, people risk in the organization and or ganizational effectiveness. The approach in this research is done through quantitative research methods. The research tool was a questionnaire to collect data 240 management of the Stock Exchange of Thailand by random samples. The statistics used in data analysis were frequency, mean and structural equation model: analysis. It was found that the model was consistent with the empirical data. Goodness of fit measures was found to be: Chi-square (χ2) 82.204 (df = 85, p-value = 0.566) ; Relative : Chi-square (χ2/df) = 0.967 Goodness of fit Index (GFI) = 0.960 Adjusted Goodness of Fix Index (AGFI) = 0.902; Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.000 It was also found that (1) the external impact to the organization has a direct positive influence to people risk in the organization (2) organizational strategy impact to the organization has a direct negative influence to people risk in the organization (3) organizational culture impact to the organization has a direct negative influence to people risk in the organization (4) the external impact to the organization has a direct negative influence to the organizational effectiveness (5) organizational strategy impact to the organization has a direct positive influence to organizational effectiveness (6) organizational culture impact to the organization has a direct positive influence to organizational effectiveness (7) people risk in the organization impact to the organization has a direct negative influence to organizational effectiveness. The variables in the proposed model accounted for 13.30 percent of the total variance of people risk in the organization and 49.60 percent of the total variance of organizational effectiveness.en
dc.journalวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review.
dc.page71-90
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba10n2p71-90.pdf220.93 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น