กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3436
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Related factors of hearing loss among natural rubber processing industry workers in Rayong
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
เจนจิรา เจริญการไกร
อริสรา ฤทธิ์งาม
จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การได้ยิน
ความบกพร่องทางการได้ยิน
อุตสาหกรรมยางพารา - - ลูกจ้าง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3436
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น