กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3436
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
dc.contributor.authorเจนจิรา เจริญการไกร
dc.contributor.authorอริสรา ฤทธิ์งาม
dc.contributor.authorจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:23:29Z
dc.date.available2019-03-25T09:23:29Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3436
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการได้ยินth_TH
dc.subjectความบกพร่องทางการได้ยินth_TH
dc.subjectอุตสาหกรรมยางพารา - - ลูกจ้างth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยองth_TH
dc.title.alternativeRelated factors of hearing loss among natural rubber processing industry workers in Rayongen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume30
dc.year2559
dc.journalารสารพยาบาลสาธารณสุข = Journal of public health nursing
dc.page118-131.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น