กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3342
ชื่อเรื่อง: สหบททางธรรมชาติ : รงควัตถุจากธรรมชาติโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสะอาด สู่การสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชาติ เถาทอง
บุญเสริม วัฒนกิจ
เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
โกสุม สายใจ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ภูมิปัญญาชาวบ้าน
รงควัตถุ
ศิลปกรรม - - การศึกษาและการสอน
สี
สีในศิลปกรรม
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง “สหบททางธรรมชาติ : รงควัตถุจากธรรมชาติโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสะอาด สู่การสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสีจากธรรมชาติ 2. เพื่อทดลอง และพัฒนาแม่สีวัตถุธาตุจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีสะอาด 3. เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้สีธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการเทคโนโลยีสะอาดที่เหมาะสมกัยการเรียนรู้ศิลปศึกษาในการศึกษาขันพื้นฐาน 4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของผู้วิจัยด้วยงานศิลปะเด็กจากสีธรรมชาติในมุมมองที่มีต่อธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จากการเลือกแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แม่สีวัตถุธาตุที่ผลิตด้วยหลักการเทคโนโลยีสะอาด ใช้กระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อประเมินคุณภาพสีทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ตัวทำละลายเอทานอล ละลายรงควัตถุได้ดี ความคงทนพบว่า ค่าของสีขมิ้นลดลงไปครึ่งหนึ่งใช้เวลา 123.78 วัน ค่าสีครามและอัญชันไม่ลดลง ค่าของสีฟ้าทองลดลงไปครึ่งหนึ่งเมื่อใช้เวลา 94.95 วัน ค่าสีกระเจี๊ยบลดลงครึ่งหนึ่งใช้เวลา 177.73 วัน และค่าของสีจากฝางจะลดลงไปครึ่งหนึ่งใชเวลา 29.75 วัน ประเมินคุณภาพของสีทางทัศนศิลป์มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี นำผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับหลัการเทคโนโลยีสะอาดแล้วสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อประเมินมีคุณภาพระดับ ดี การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับเด็กนักเรียน ได้ผลการประเมินพฤติกรรม นักเรียนอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อใช้ชุดกิจกรรมกับนักเรียนเสร็จได้ผลงานจิตรกรรมของนักเรียนมาประกอบผลงานศิลปะติดตั้ง Installation Artในหัวข้อ “สหบทของธรรมชาติ” ของผู้วิจัยที่ผ่านการประเมินแบบร่าง และประเมินผลคุณภาพได้ระดับ ดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3342
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial11n2p258-269.pdf676.99 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น