บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 12 of 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุสุพิศ เสียงก้อง
2564การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่การต่อยอดสินค้าของฝากประจำจังหวัด และการพัฒนาหลักสูตรชุมชนด้านการจัดการด้านการออกแบบและการเพิ่มช่องทางการตลาด: กรณีศึกษา ชุมชนหนองน้ำใส จังหวัดสระแก้วรสา สุนทรายุทธ
2564การพัฒนาแอปพลิเคลันเกมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยใช้ป้องกันภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์วันเฉลิม พรหมศร; บุุญชูู บุญลิขิตศิริ; ปรัชญา แก้วแก่น; ก้องเกียรติ หิรัญเกิด
2564การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากภูมิปัญญาทอผ้าฝ้ายร่วมกับเส้นใยก้านโหม่งต้นจาก ชุมชนอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทราจุฬาวรรณ ดีเลิศ; ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
2564การจำลองใบหน้ามนุษย์โบราณด้วยวิธีการทางประติมากรรมภาสกร แสงสว่าง
2562ห่อด้วยใจ ให้ด้วยรัก...จากบรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่นสุพิศ เสียงก้อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2562โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นผ้าจก ไทยวน จังหวัดราชบุรี เพื่อขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในด้วยนวัตกรรมขึ้นรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียวรสา สุนทรายุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2562การศึกษากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน้ำพลาสติกและกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟมศุภรา อรุณศรีมรกต; ปิติวรรธน์ สมไทย; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563เส้นใยในงานศิลปะผกามาศ สุวรรณนิภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563อิทธิพลศิลปะลายรดน้ำแบบประเพณีต่อศิลปะลายรดน้ำร่วมสมัย : กรณีศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบ เนื้อหา แนวความคิด การสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาศิลปะธนากรณ์ อุดมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563รูปลักษณ์มนุษย์ การสะท้อนจินตภาพในมิติมุมมองเมืองอดิสรณ์ สมนึกแท่น; ภานุ สรวยสุวรรณ; สุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558สหบททางธรรมชาติ : รงควัตถุจากธรรมชาติโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสะอาด สู่การสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษาสุชาติ เถาทอง; บุญเสริม วัฒนกิจ; เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; โกสุม สายใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 12 of 12