กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3337
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวเข้าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of ICT competency of 21st century era teachers for towards the professional learning community
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุทิศ บำรุงชีพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาบุคลากร
ครู
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการ 2)วิเคราะห์สมรรถนะ พัฒนากรอบสมรรถนะ แผนการพัฒนา สร้างแบบประเมินสมรรถนะฯ 3) ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครู และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของครูยุคศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะฯ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากรอบสมรรถนะฯ และขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่สำคัญได้แก่ กรอบสมรรถนะฯ แผนการพัฒนา แบบประเมินสมรรถนะไอซีทีของครู แบบประเมินการวางแผนการพัฒนาตนเองของครู และแบบบันทึกพฤติกรรมการพัฒนาสมรรถนะไอซีที กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนากรอบสมรรถนะ จำนวน 8 ท่าน ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 363 คน และศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะจากครู จำนวน 36 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test One-way ANOVA และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีสภาพปัจจุบันในการใช้ไอซีทีติดต่อสื่อสารกับเพื่อนวิชาชีพครูอยู่เสมอในระดับมาก ลำดับรองลงมาคือการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ และใช้ไอซีทีในการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีกัลยาณมิตรกับเพื่อนวิชาชีพครูอยู่เสมอ การสืบค้นข้อมูลทางไอซีทีมาใช้ในการพัฒนาตนและพัฒนางานอยู่เสมอ และลำดับความสำคัญของความต้องการสมรรถนะฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะในด้าน 2. กรอบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติ 1) เข้าถึงสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเองและร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู 2) ประเมินสารสนเทศและเลือกสรรสื่อ 3) เข้าใจและจัดการสารสนเทศเพื่อสะสมความรู้ 4) ใช้สารสนเทศเพื่อผลิตสื่อและนำเสนออย่างสร้างสรรค์ 5) ใช้เครือข่ายสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสารเพื่อการแบ่งปันอย่างมีกัลยามิตร และ 6) สื่อสารสารสนเทศและสะท้อนคิดอย่างมีจรรยาบรรณ 3. ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ ได้แก่ CARE Steps C-Collaborative climate/ A- Activity and Action Learning/ R- Routine work to Reflective Thinking/ E- Evaluation โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสังกัด สพม. เขต 18 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 36 คน ด้วยการประเมินตนเองของครูก่อนเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะ และสมรรถนะจำแนกรายด้าน พบว่า สมรรถนะฯมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3337
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial11n2p189-200.pdf620.18 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น