กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3313
ชื่อเรื่อง: Applying combined technology acceptance model and the theory of planned behavior to study effect of intention to play online game
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Sarunya Lertputtarak
Krit Jarinto
Teetut Tresirichod
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Internet games
Technology acceptance
Technology
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: The purpose of this study was to apply combined the technology acceptance model and the Theory of planned behavior(C-TAM-TPB) and to study the effect of intention to play online game in Thailand. The results of this study confirm that the perceived usefulness, human-computer interaction, social interaction and attitude toward playing online games could predict Behavioral intention. The insignificance of the link flow experience, perceived enjoyment, subjective norms, and perceived behavioral control to intention indicates the need for further research in the context of online gaming. Notably, this study found that perceived usefulness was a more important factor than attitude toward playing online games in predicting behavioral intention. Perceived enjoyment was a more important factor than perceived ease of use in predicting attitude toward playing online games.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3313
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
gbr15n1p41-53.pdf786.74 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น