กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3313
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSarunya Lertputtarak
dc.contributor.authorKrit Jarinto
dc.contributor.authorTeetut Tresirichod
dc.contributor.otherGraduate School of Commerce
dc.date.accessioned2019-03-25T09:23:19Z
dc.date.available2019-03-25T09:23:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3313
dc.description.abstractThe purpose of this study was to apply combined the technology acceptance model and the Theory of planned behavior(C-TAM-TPB) and to study the effect of intention to play online game in Thailand. The results of this study confirm that the perceived usefulness, human-computer interaction, social interaction and attitude toward playing online games could predict Behavioral intention. The insignificance of the link flow experience, perceived enjoyment, subjective norms, and perceived behavioral control to intention indicates the need for further research in the context of online gaming. Notably, this study found that perceived usefulness was a more important factor than attitude toward playing online games in predicting behavioral intention. Perceived enjoyment was a more important factor than perceived ease of use in predicting attitude toward playing online games.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectInternet gamesth_TH
dc.subjectTechnology acceptanceth_TH
dc.subjectTechnologyth_TH
dc.titleApplying combined technology acceptance model and the theory of planned behavior to study effect of intention to play online gameen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume15
dc.year2013
dc.journalJournal of global business review
dc.page41-53.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
gbr15n1p41-53.pdf786.74 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น