กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3287
ชื่อเรื่อง: บทบาทของ Shiga Toxin กับกลไกการเกิด Hemolytic Uremic Syndrome
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Roles of Shiga toxin in Pathogenesis of Hemolytic Uremic Syndrome
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กุลวรา พูลผล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ภาวะซีดจากการมีเม็ดเลือดแดงแตก
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: Hemolytic uremic syndrome (HUS) เป็นกลุ่มอาการที่มีลักษณะของภาวะซีดจากการมีเม็ดเลือดแดงแตก การอุดตันของหลอดเลือดที่ไต และการเกิดไตวายเฉียบพลัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ที่มีการสร้าง Shiga toxin ได้ แก่ Shigella spp. และที่พบเป็นสาเหตุมากที่สุดคือ Escherichia coli ที่สร้าง Shiga toxin ได้ หรือ enterohemorrhagicEscherichia coli (EHEC) โดยมีปัจจัยในการก่อโรคที่สำคัญได้แก่ Shiga toxin (Stx) หลังจากที่ได้รับ เชื้อ EHEC เข้าไปในร่างกายโดยการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อเข้าไปจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดิน อาหาร และประมาณ 10% ของผู้ติดเชื้อสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อน HUS ได้ โดยส่วนมากพบในผู้ติดเชื ้อที่เป็นเด็กหรือ ผู้สูงอายุ การศึกษาถึงกลไกในการเกิด HUS นี้ เป็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างมากในการทำให้เข้าใจถึงกระบวนการเกิดโรค ในบทความนี ้ได้อธิบายถึงลักษณะทั่วไปของ Stx บทบาทของ Stxและกลไกในการเกิด HUS ที่มีสาเหตุจาก Stx ทั้งกระบวนการที่เกิดจาก Stx โดยตรงและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพลีเมนท์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3287
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
sci21n2p323-337.pdf595.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น