กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3287
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกุลวรา พูลผล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:23:17Z
dc.date.available2019-03-25T09:23:17Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3287
dc.description.abstractHemolytic uremic syndrome (HUS) เป็นกลุ่มอาการที่มีลักษณะของภาวะซีดจากการมีเม็ดเลือดแดงแตก การอุดตันของหลอดเลือดที่ไต และการเกิดไตวายเฉียบพลัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ที่มีการสร้าง Shiga toxin ได้ แก่ Shigella spp. และที่พบเป็นสาเหตุมากที่สุดคือ Escherichia coli ที่สร้าง Shiga toxin ได้ หรือ enterohemorrhagicEscherichia coli (EHEC) โดยมีปัจจัยในการก่อโรคที่สำคัญได้แก่ Shiga toxin (Stx) หลังจากที่ได้รับ เชื้อ EHEC เข้าไปในร่างกายโดยการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อเข้าไปจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดิน อาหาร และประมาณ 10% ของผู้ติดเชื้อสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อน HUS ได้ โดยส่วนมากพบในผู้ติดเชื ้อที่เป็นเด็กหรือ ผู้สูงอายุ การศึกษาถึงกลไกในการเกิด HUS นี้ เป็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างมากในการทำให้เข้าใจถึงกระบวนการเกิดโรค ในบทความนี ้ได้อธิบายถึงลักษณะทั่วไปของ Stx บทบาทของ Stxและกลไกในการเกิด HUS ที่มีสาเหตุจาก Stx ทั้งกระบวนการที่เกิดจาก Stx โดยตรงและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพลีเมนท์th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectภาวะซีดจากการมีเม็ดเลือดแดงแตกth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleบทบาทของ Shiga Toxin กับกลไกการเกิด Hemolytic Uremic Syndrometh_TH
dc.title.alternativeRoles of Shiga toxin in Pathogenesis of Hemolytic Uremic Syndromeen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume21
dc.year2559
dc.description.abstractalternativeHemolytic uremic syndrome (HUS) is characterized by microangiopathic hemolytic anemia, glomerular thrombotic microangiopathy and acute renal failure. It is most common caused by infection with Shiga toxin producing bacteria such as Shigella spp. and especially Shiga toxin-producing Escherichia coli or enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC). Shiga toxin (Stx) is the most important virulent factor of EHEC. After ingestion contaminated foods, Stx initially causes gastrointestinal infection and approximately 10% of cases progress to HUS, especially in children and elderly. Study of HUS pathogenesis is interesting and important for a better understanding of the pathogenesis. In this review, characterization of Stx, role of Stx and mechanisms of Stx leading to HUS were described. Furthermore, the pathogenesis associated with the complement system was elucidated.en
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal
dc.page323-337.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
sci21n2p323-337.pdf595.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น