กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3164
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorชนัดดา แนบเกษร
dc.contributor.authorสงวน ธานี
dc.contributor.authorสราวลี สุนทรวิจิตร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:20Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:20Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3164
dc.language.isothth_TH
dc.subjectนักศึกษาพยาบาล - - สุขภาพจิตth_TH
dc.subjectผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนth_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ - - นักศึกษา - - สุขภาพจิตth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeRelationship between mental health and academic achievement of student nurse Burapha Universityen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume7
dc.year2542
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page25-33.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p25-33.pdf5.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น