กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3164
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationship between mental health and academic achievement of student nurse Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชนัดดา แนบเกษร
สงวน ธานี
สราวลี สุนทรวิจิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: นักศึกษาพยาบาล - - สุขภาพจิต
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ - - นักศึกษา - - สุขภาพจิต
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2542
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3164
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p25-33.pdf5.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น