กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3159
ชื่อเรื่อง: แหล่งและวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองทางการกีฬา : จากทฤษฎีความเชื่อมั่นในตนเองทางการกีฬาของนักกีฬาทีมชาติไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Sources and methods to build up self-confidence in sport: Based on the thoery of self-confidence in sprot for Thai National Athletes
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
สมโภชน์ อเนกสุข
วิมลมาศ ประชากุล
พิชิต เมืองนาโพธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คำสำคัญ: ความเชื่อมั่นในตนเอง
ตนเอง (จิตวิทยา)
นักกีฬา - - ไทย
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: งานวิจัยเชิงคุณภาพฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทฤษฎีความเชื่อมั่นในตนเองทางการกีฬาของนักกีฬาทีมชาติไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแหล่งและวิธีการสรา้งความเชื่อมั่นในตนเองทางการกีฬา จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม ในนักกีฬาทีมชาติไทย จำนวน 20 คน จาก 8 ชนิดกีฬา วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการเชิงคุณภาพและตรวจสอบความเชื่อถือของข้อมูล 3 วิธีการ ได้แก่ ตรวจสอบแบบสามเส้า ตรวจสอบกับกลุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบกับเพื่อนนักวิจัย ผลการศึกษาพบว่า แหล่งความเชื่อมั่นในตนเองทางการกีฬาของนักกีฬาทีมชาติไทย แบ่งออกเป็น 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและแหล่งลดความเชื่อมั่นในตนเอง โดยแหล่งที่เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ว่าคนเองมีความสามารถ 2) สิ่งแวดล้อมเื้ออำนวย 3) ความพร้อมในการเตรียมตัว 4) ความพร้อมของสภาวะ อารมณ์ และความคิดต่อการเล่น 5) โชคลาง 6) ผลการเล่น เป็นไปตามที่คิด แหล่งลดความเชื่อมั่นในตนเอง ประกอบด้วย 1) สิ่งแวดล้อมไม่เื้ออำนวย 2) ความไม่พร้อม ในการเตรยมตัว 3) ความไม่พร้อมทางสภาวะอารมณ์และความคิดต่อการเล่น และ 4) ผลการเล่นไม่เป็นไปตามที่คิด วิธีสรา้งความเชื่อมั่นในตนเองเน้นไปที่การจัดการระบบความคิด ผ่อนคลายและการกระตุ้นตัวเอง โดยวิธีการสรา้งความเชื่อมั่นในตนเองดำเนินการทั้งในช่วงการฝึกซ้อม ก่อนการแข่งขันและขณะที่ความเชื่อมั่นในตนเองลดลง (ทั้งก่อนและขณะแข่งขัน) จากผลการวิจัยจึงเห็นแหล่งความเชื่อมั่นในตนเองมาจากแหลายๆ แหล่ง โดยเกี่ยวข้องกับทุก ๆ ฝ่าย อย่างำรก็ตามการทำให้นักกีฬารับรู้ตนเองมีความสามารถ เป็นปัจจัยที่ความสำคัญมากที่สุด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3159
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p45-63.pdf311.49 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น