กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3060
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorปานจิตต์ เอี่ยมสำอางค์
dc.contributor.authorมณีรัตน์ ภาคธูป
dc.contributor.authorวรรณี เดียวอิศเรศ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:14Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:14Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3060
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการดูแลสุขภาพด้วยตนเองth_TH
dc.subjectผู้ป่วย - - การดูแลth_TH
dc.subjectพฤติกรรมสุขภาพth_TH
dc.subjectไตวายเรื้อรัง - - ผู้ป่วย - - การดูแลth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังth_TH
dc.title.alternativeEffects of an Educational Program on Caregiver' s Knowledge, Health Care Behaviors, and Self-Care Behaviors of Chronic Renal Failure Patientsen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume13
dc.year2548
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page13-25.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p13-25.pdf355.15 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น