กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3060
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of an Educational Program on Caregiver' s Knowledge, Health Care Behaviors, and Self-Care Behaviors of Chronic Renal Failure Patients
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปานจิตต์ เอี่ยมสำอางค์
มณีรัตน์ ภาคธูป
วรรณี เดียวอิศเรศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ผู้ป่วย - - การดูแล
พฤติกรรมสุขภาพ
ไตวายเรื้อรัง - - ผู้ป่วย - - การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2548
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3060
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p13-25.pdf355.15 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น