กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2857
ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตในนิสิตที่มีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The internet usage experience among university students with internet addiction behaviors
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
พรพรรณ ศรีโสภา
จิณห์จุฑา ชัยเสนา
ดวงใจ วัฒนสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การติดอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตในนิสิตที่มีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฎการณ์วิทยา ผู้ให้ข้อมูลเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล แบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2557 มีผู้ให้ข้อมูลจนถึงจุดข้อมูลอิ่มตัวทั้งหมด 10 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการของโคไลซีซ์ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่มีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต กล่าวถึงประสบการณ์ใช้อินเทอร์เน็ตสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ชีวิตจริงบนโลกเสมือนเป็นการจำลองชีวิต การสร้างสังคมจำลองลนพื้นที่ที่ความเป้นส่วนตัวและรับรู้ได้ถึงความปลอดภัย 2) ความพิเศษแห่งตน เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตจนเกิดความขำนาญทำให้ตนเองรู้สึกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและยิ่งใหญ่ 3) การเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การใช้อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนเป็นกิจวัตรประจำวันที่มีความสำคัญมาก เป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกวันจนเสมือนลมหายใจในการดำรงชีวิต เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจและแรงบันดาลใจหากขาดหายไปจะรู้สึกไม่มีความสุข จากผลการศึกษาครั้งนี้ บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลนิสิตควรมีการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตหากพบว่านิสิตมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่มากจนเกินไป ควรให้คำปรึกษาเบื้องต้นและจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2857
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
61-73.pdf1.03 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น