กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2728
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Academic behavior of schools administrators affecting external assessment in schools under Prachinburi Primary Educational Area Office 2
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมุทร ชำนาญ
ศรีประภา เหมนาค
ชัยพจน์ รักงาม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา - - การบริหาร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน ของสถานศึกษารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2555 กำหนดขนาดโรงเรียนเป็นชั้นในกลุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่าง 74 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูผู้สอน 276 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับตอนที่ 1 และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับตอนที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2. ระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายมาตรฐานทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก 3. พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. จากสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ของพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (x8) และด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (x3) สามารถพยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวม (Y) ได้ร้อยละ 35.10 และสามารถพยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ Y = 1.348 + .238 (X8) + .194 (X3)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2728
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc9n2p162-173.pdf661.97 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น