กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2715
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting academic administration in secondary schools under the Khammouane Provincial Education Service of Lao People's Democratic Republic
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธร สุนทรายุทธ
สุขคะเสริม สิทธิเดช
คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา - - การบริหาร - - ลาว
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ปีการศึกษา 2555 จำนวน 321 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า 4 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงคำม่วน สปป. ลาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) 2) ปัจจัยด้านครูผู้สอน (X2) 3) ปัจจัยด้านชุมชน (X3) 4) ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ (X4) 5) ปัจจัยด้านงบประมาณ (X5) และ 6) ปัจจัยด้านบรรยากาศ ในโรงเรียน (X6) 2. การบริหารจัดการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ตามลำดับ ดังนี้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการศึกษาหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้ ด้านประชุมอบรมวิชาการ ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน และระดับน้อย มี 1 ด้าน คือ ด้านห้องสมุด 3. ปัจจัยทั้ง 6 ด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ แขวงคำม่วน สปป.ลาว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ปัจจัยทั้ง 6 ด้านสามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงคำม่วน สปป.ลาวได้ร้อยละ 55.40 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ Ŷ = .811 + .119 (X2) + .128 (X5) + .102 (X6) + .109 (X3) + .084 (X4) + .098 (X1)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2715
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc9n1_8.pdf622.69 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น