กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2672
ชื่อเรื่อง: ความผันแปรตามฤดูกาลของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Seasonal variation of macrobenthic fauna at the Map-Ta-Phut deep sea port, Rayong province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิภูษิต มัณฑะจิตร
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
สมถวิล จริตควร
วรวิทย์ ชีวาพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สัตว์น้ำ
สัตว์หน้าดิน - - ระยอง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2545
บทคัดย่อ: ความผันแปรตามฤดูกาลของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้ถูกศึกษาเปรียบเทียบระหว่างฤดูฝน คือเดือนมิถุนายนและช่วงฤดูหนาวคือเดือนธันวาคมของปี 2000 การศึกษาในครั้งนี้ ทำการเก็บตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 4 ซ้ำ จาก 8 สถานีด้วยอุปกรณ์ตักดินแบบ Smith-McIntyre (0.0405 ตารางเมตร) จากการศึกษาค่าเฉลี่ยความหนาแน่นและมวลชีวภาพของน้ำหนักเปียกของสัตว์หน้าดินที่ได้จากการร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตร พบว่าในเดือนมิถุนายน มีค่าเท่ากับ 115+-36 ตัวต่อรางเมตร โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 49 ถึง 196 ตัวต่อตารางเมตร และในเดือนธันวาคม 127+-23 ตัวต่อตารางเมตร โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 6 ถึง 240 ตัวต่อตารางเมตร ค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพของน้ำหนักเปียกมีค่าเท่ากับ 13.26+- 4.2 กรัมต่อตารางเมตร โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.61 ถึง 31.08 กรัมต่อตารางเมตร ในเดือนมิถุนายนและในเดือนธันวาคม มีค่าเท่ากับ 58.35+-11.17 กรัมต่อตารางเมตร โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.02 ถึง 258.95 กรัมต่อตารางเมตรสัตว์พื้นทะเลที่พบหนาแน่นมากที่สุดทั้งในเดือนมิถุนายนและธันวาคม ได้แก่ Polychaeta (76.3%) และ 52.1% ของทั้งหมด) รองลงมาคือ Echinodermata (9.9% และ 13.3%), Crustaceana (7.8% และ 16.9%) และ Mollusca (5.3% และ 10.8%) สำหรับมงลชีวภาพของสัตว์พื้นทะเลที่พบสูงที่สุดในเดือนมิถุนายน ได้แก่ Polychaeta (76.4%) รองลงมาได้แก่ Crustacean (10%), Hemichordata (5.7%), Mollusca (4.8%) และ Echinoderm (3.1%) ตามลำดับ และในเดือนธันวาคม มวลชีวภาพของสัตว์พื้นที่ทะเลที่พบสูงที่สุด ได้แก่ Polychaeta (11.63%) รองลงมาได้แก่ Echinoderm และ Mollusca (24.12% และ 24.57% ตามลำดับ) ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นและมวลชีวภาพทั้งหมดของสัตว์หน้าดินที่พบในบริเวณที่ศึกษา ในเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มต่ำกว่าเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยความหนาแน่นและมวลชีวภาพทั้งหมดของสัตว์หน้าดินที่พบในทั้งสองเดือนมีค่าต่ำกว่าค่าที่ได้จากการศึกษาสัตว์หน้าดินในบริเวณอื่น ๆ สาเหตุของการลดลง ของความหนาแน่นและมวลชีวภาพดังกล่าว อาจมีอิทธิพลเนื่องมาจาก การขุดลอกและการก่อสร้างที่เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องในบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกแห่งนี้ การขุดลอกดังกล่าวมีผลทำให้บริเวณนั้นนขุ่น เกิดสารแขวนลอยและดินตะกอนขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญตายหรือลดปริมาณความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินในบริเวณนั้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2672
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
25-50.pdf589.65 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น