กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2664
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Social environmental impact asessment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดนัย บวรเกียรติกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - - แง่สังคม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2545
บทคัดย่อ: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) เป็นการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดรูปแบบลักษณะสิ่งแวดล้อมไว้ตามความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ไว้เป็น จำนวน 4 กลุ่มทรัพยากร คือกลุ่มทรัพยากรกายภาพ กลุ่มทรัพยากรชีวภาพ กลุ่มทรัพยากรคุณค่าการใช้ ประโยชน์ต่อมนุษย์ และกลุ่มทรัพยากรคุณภาพชีวิต ทั้งหมดนี้ต้องใช้การศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ และเนื่องจากในกลุ่มทรัพยากรคุณภาพชีวิตมีบริบททางด้านวิชาการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่มีความแตกต่างและมีความโดดเด่น ทั้งยังเป็นตัวแปรสำคัญ ต่อการตัดสินใจดำเนินโครงการในปัจจุบัน ดังนั้น จึงได้มีการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environmental Impact Assessment) แยกตัวออกมาเป็นสาขาวิชาทางสิ่งแวดล้อมสาขาหนึ่งต่างหาก การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมนี้จะมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมโดยตรง ได้แก่ ประชากร การตั้งถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ของคนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประวัติศาสตร์ ศาสนา ฯลฯ ประเด็นทั้งหมดนี้ต้องใช้วิธีการทางด้านสังคมศาสตร์เข้าทำการศึกษา แต่ยังคงเน้นถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมจากโครงการพัฒนา ที่อาจมีต่อสภาพสังคมในชุมชนนั้นได้ และการสร้างมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างความยอมรับของชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนา อันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้โครงการพัฒนาสามารถดำเนินการได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2664
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
142-157.pdf156.12 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น