กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2664
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorดนัย บวรเกียรติกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:18:44Z
dc.date.available2019-03-25T09:18:44Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2664
dc.description.abstractการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) เป็นการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดรูปแบบลักษณะสิ่งแวดล้อมไว้ตามความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ไว้เป็น จำนวน 4 กลุ่มทรัพยากร คือกลุ่มทรัพยากรกายภาพ กลุ่มทรัพยากรชีวภาพ กลุ่มทรัพยากรคุณค่าการใช้ ประโยชน์ต่อมนุษย์ และกลุ่มทรัพยากรคุณภาพชีวิต ทั้งหมดนี้ต้องใช้การศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ และเนื่องจากในกลุ่มทรัพยากรคุณภาพชีวิตมีบริบททางด้านวิชาการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่มีความแตกต่างและมีความโดดเด่น ทั้งยังเป็นตัวแปรสำคัญ ต่อการตัดสินใจดำเนินโครงการในปัจจุบัน ดังนั้น จึงได้มีการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environmental Impact Assessment) แยกตัวออกมาเป็นสาขาวิชาทางสิ่งแวดล้อมสาขาหนึ่งต่างหาก การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมนี้จะมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมโดยตรง ได้แก่ ประชากร การตั้งถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ของคนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประวัติศาสตร์ ศาสนา ฯลฯ ประเด็นทั้งหมดนี้ต้องใช้วิธีการทางด้านสังคมศาสตร์เข้าทำการศึกษา แต่ยังคงเน้นถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมจากโครงการพัฒนา ที่อาจมีต่อสภาพสังคมในชุมชนนั้นได้ และการสร้างมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างความยอมรับของชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนา อันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้โครงการพัฒนาสามารถดำเนินการได้th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - - แง่สังคมth_TH
dc.subjectการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมth_TH
dc.subjectสิ่งแวดล้อมth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมth_TH
dc.title.alternativeSocial environmental impact asessmenten
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume2
dc.year2545
dc.description.abstractalternativeAn Environmental Impact Assessment is an environmental study that set character of environment by human concerning in 4 resource group: physical resource, biological resource, Human use value resource and life quality resource. All of these have to use multi-disciplinary study. Since the life quality resource has the most context of technique that concerns social science that are both different and conspicuous as well as the important factor for project decision now. Therefore, there is social impact assessment that separated to be one branch of environmental study. This social impact assessment would focus on issue that concerns social environment directly such as population, settlement, relationship between human and environment in community, history, religion and etc. All of these issues must use social science method to study. But it still focuses on the social impact from development project that would Happen to social condition in community and making measurement to prevent and decrease impact environment. Altogether for the most important objective is to make the acceptance of community for development project that is the most importment factor that get development can implement.en
dc.journalวารสารวิชาการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.page142-157.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
142-157.pdf156.12 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น