กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/264
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of the achievement of the French for domestic course of Burapha's students by using the tourist guide manual in the French language in Bang Saen and nearly tourist attractions, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปรีดี พิศภูมิวิถี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว - - คู่มือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาฝรั่งเศส
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคู่มือท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ใกล้เคียง และให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาได้ทดลองใช้ในพื้นที่จริง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงว่านิสิตมีความสามารถในการเรียนรู้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนความสามารถในการอ่านหลังจากที่ใช้คู่มือท่องเที่ยวพบว่า นิสิตมีความสามารถด้านการอ่านและการพูดภาษาฝรั่งเศสอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ นิสิตยังมีความเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/264
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น