กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2547
ชื่อเรื่อง: Computational Study on Thermodynamic and Structural Properties of ZSM-5 Doped by Al/Fe and Al/P
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Suchaya Pongsai
S. Hannongbua
Faculty of Science
คำสำคัญ: Doped ZSM-5
Lattice Statics
Structural Property
Thermodynamic
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Configurational averaging technique is adopted via lattice statics approach to obtain the thermodynamic and structural properties of ZSM-5 containing various impurity content. Different Si:Al:Fe and Si:Al:P ratios within o-ZSM-5 and m-ZSM-5 frameworks have been studied. The results show that the third type of atom (Fe or P) incorporated to aluminosilicate ZSM-5 plays an important role on the structural stability of zeolite. It is indicated that the lattice enthalpy of aluminosilicate ZSM-5 is highered when doping with Fe, but it is lowered when doping with P. It is found that for o-ZSM-5 doped by Al/Fe and Al/P, the values of bond lengths, as well as and bond angles, are close to those for siliceous o-ZSM-5. However, for m-ZSM-5 doped by Al/Fe and Al/P, the values of are slightly longer whereas and are smaller compared with those for siliceous m-ZSM-5.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2547
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น