กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2547
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSuchaya Pongsai
dc.contributor.authorS. Hannongbua
dc.contributor.otherFaculty of Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:03Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:03Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2547
dc.description.abstractConfigurational averaging technique is adopted via lattice statics approach to obtain the thermodynamic and structural properties of ZSM-5 containing various impurity content. Different Si:Al:Fe and Si:Al:P ratios within o-ZSM-5 and m-ZSM-5 frameworks have been studied. The results show that the third type of atom (Fe or P) incorporated to aluminosilicate ZSM-5 plays an important role on the structural stability of zeolite. It is indicated that the lattice enthalpy of aluminosilicate ZSM-5 is highered when doping with Fe, but it is lowered when doping with P. It is found that for o-ZSM-5 doped by Al/Fe and Al/P, the values of bond lengths, as well as and bond angles, are close to those for siliceous o-ZSM-5. However, for m-ZSM-5 doped by Al/Fe and Al/P, the values of are slightly longer whereas and are smaller compared with those for siliceous m-ZSM-5.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectDoped ZSM-5en
dc.subjectLattice Staticsen
dc.subjectStructural Propertyen
dc.subjectThermodynamicen
dc.titleComputational Study on Thermodynamic and Structural Properties of ZSM-5 Doped by Al/Fe and Al/Pen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.volume55
dc.year2008
dc.journalAdvanced Materials Research
dc.page781-784.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น