กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2536
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:02Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:02Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2536
dc.description.abstractการวิจัยแบบผสมผสานคือการวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน เป็นวีการวิจัยที่เหมาะสำหรับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนในการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคและความต้องการของบุคลากรในองค์กร เพื่อที่จะกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระเบียบวิธีการวิจัยทั้งสองวิธีเมื่อนำมาเสริมกันจะทำให้เกิดความเข้าใจในทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกของผลการวิจัยที่ได้มา นักวิจัยจะสามารถอ้างอิงผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectบริหารธุรกิจ - - วิจัยth_TH
dc.subjectวิจัยth_TH
dc.titleการผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการทำวิจัยด้านการบริหารธุรกิจth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume6
dc.year2554
dc.description.abstractalternativeMixed methods research is the research methodology that uses both quantitative research and qualitative research. Mixed methods research is suitable for business projects that are more complicate than in the past, especially when researchers want to study customers’ and employees’ needs and wants. The result of the study can bring benefits to organizations with more effectiveness in developing and implementing policies and strategies. Mixed methods study gives rich answers in depth and width; the result ca generalize and have higher credibility.en
dc.journalวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review
dc.page7-16.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
7-16.pdf2.78 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น