กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2425
ชื่อเรื่อง: Diversity of Seaweeds and Seagrasses of St. John’s Island, Singapore
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Thidarat Noiraksar
Khanjanapaj Lewmanomont
Tan Koh Siang
Joyce Ong Jia Lin
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: diversity
seagrasses
seaweeds
Singapore
St. John’s Island
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: The species diversity of seaweeds and seagrasses of St. John’s Island, Singapore was investigated by snorkeling during 5–7 October 2010. The specimens were collected from intertidal level seawards. Seventy-seven species in 50 genera and 29 families were reported, of which 2 species are blue-greens (Cyanophyta), 26 species are greens (Chlorophyta), 15 species are browns (Phaeophyceae) and 34 species are reds (Rhodophyta). Ten species of seaweeds are new records for the algal flora of Singapore: Ulva rigida C. Agardh, Caulerpa microphysa (Weber-van Bosse) Feldmann, Chlorodesmis caespitosa J. Agardh, Spatoglossum schroederi (C. Agardh) Kützing, Jania ungulata (Yendo) Yendo, Hypnea cornuta (Kützing) J. Agardh, Gracilaria chondracantha (Kützing) Millar, Antithamnionella breviramosa (Dawson) Wollaston Gayliella fi mbriata (Setchell et Gardner) Cho et Boo and Anotrichium tenue (C. Agardh) Nägeli. Three species of seagrasses, Halophila minor (Zollinger) den Hartog, Halophila ovalis (Brown) Hooker and Thalassia hemprichii (Ehrenberg) Ascherson were also present.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2425
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น