กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2399
ชื่อเรื่อง: การทำนายค่าปริมาณความเข้มข้นสูงสุดรายวันของก๊าซโอโซนที่ระดับพื้นผิวโลกด้วยตัวแบบการถดถอยส่วนประกอบหลัก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิดาการ สายธนู
สมเกียรติ พันธ์ศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การวิเคราะห์การถดถอย
มลพิษทางอากาศ
โอโซน
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบการถดถอยส่วนประกอบหลักในการทำนายค่าปริมาณความเข้มข้นสูงสุดรายวัน ของก๊าซโอโซนที่ระดับพื้นผิวโลกจากปัจจัยมลพิษทางอากาศและปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย ข้อมูลสำหรับการศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพมลพิษทางอากาศและสภาพทางอุตุนิยมวิทยาซึ่งเก็บที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตภาคตะวันออกของ ประเทศไทยตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2006 - 2010 ดัชนีสมรรถนะของตัวแบบจะพิจารณาจากค่าคลาดเคลื่อนซึ่งคำนวณจากชุดของข้อมูลที่ใช้ใน การสร้างตัวแบบซึ่งเป็นข้อมูลใน ปี ค.ศ. 2006 - 2009 และชุดของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบซึ่งเป็นข้อมูลของ ปี ค.ศ. 2010 ผลการวิจัยพบว่ามีตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการทำนายค่าปริมาณความเข้มข้นสูงสุดรายวันของก๊าซโอโซนที่ระดับพื้นผิวโลก 5 ตัว ได้แก่ อุณหภูมิและการแผ่รังสีดวงอาทิตย์, ก๊าซมีเทนและก๊าซไฮโดรคาร์บอน, ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 16 ไมครอน (PM10), ความดัน และปริมาณน้ำฝน นอกจากนี้ยังพบว่าดัชนีสมรรถนะที่คำนวณจากชุดของข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบและชุดของข้อมูลที่ใช้ ในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบให้ค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียงเฉลี่ยมีค่าเข้าใกล้ศูนย์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2399
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
144-152.pdf722.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
144-152.pdf722.81 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น